30.11.10

Mahasiswa Islam sebagai Agen Perubahan Masyarakat
1. Matlmat tarbiyah adalah untuk melahirkan masyarakat Islam yang boleh bergerak dan tidak layu dalam masyarakat yang lebih luas dan pelbagai.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.                                             (Ali Imran : 110)


2. Masyarakat yang mendapat tarbiyah ini mampu menjadi suri tauladan kepada seluruh anak muda dan segenap lapisan masyarakat dengan gerak kerja Islam yang mantap.

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.                                                                                                               (al-Ahzab: 21)3. Kelemahan dari sudut pengurusan organisasi Islam di kampung halaman (institusi masjid dsb) boleh dijadikan dalil untuk menidakkan kewajipan kita dalam memegang panji Islam di lokaliti.

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada tauladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.                                                                                           (al-Mumtahanah:6)4. Kewajipan menyebarkan Islam tidak hanya terletak pada bahu-bahu sesetengah kelompok sahaja (contoh: kelompok kepimpinan), tetapi terletak pada bahu semua. 

Semua kamu adalah gembala (pemimpin). Semua kamu akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya (kepimpinannya).                                                                              (H.R Bukhari, Muslim)5. Seronok melihat kebangkitan Islam di tangan anak-anak muda yang tegar dalam menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang kian rosak mutakhir ini.

Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.                                                                                                                 (al-Kahfi:13)

Akan wujud segolongan daripada umatku yang berani melahirkan kebenaran. Tidak akan memberi mudarat kepada mereka oleh orang-orang yang menyanggahinya hingga datangnya perintah Allah.                                                                                               (H.R. Bukhari)


6. Kita adalah pendokong bagi gerakan ini. Biarlah 'amanah' untuk sekadar jadi 'penyokong' ini digalas oleh pihak-pihak yang kurang ilmu dan amalnya. Namun, ini tidak bermakna kita melebihi mereka dari sudut ilmu dan amal kita.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."  (al-Baqarah : 30)7. Gerakerja berjemaah adalah wasilah (jalan), bukanlah matlamat. Matlamat kita adalah mengabdikan diri kepada Allah s.w.t..

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.                                                                                                                                  (az-Dzariyat :56)

Wajiblah kamu bersama-sama jamaah Muslimin dan pemimpin mereka. 
                                                                                                                                    (Muttafaqun 'alaih)

No comments: